News News
Minimize Maximize

የሚታቀዱ ዕቅዶች የባለድርሻ አካላትን ተሳትፎና ቅንጅታዊ አሰራርን መከተል እንዳለባቸው ተገለፀ

    የሚታቀዱ ዕቅዶች የባለድርሻ አካላትን ተሳትፎና ቅንጅታዊ አሰራርን መከተል እንዳለባቸው ተገለፀ በየደረጃው የሚታቀዱና የሚሰሩ የሪፖርት ሥራዎች የባለድርሻ አካላትን ተሣትፎ እና ...

በከተሞች ዘላቂ ልማትን ማምጣት የሚቻለው ህዝብን የልማቱ ባለቤት ማድረግ ሲቻል ነው

     በከተሞች ዘላቂ ልማትን ማምጣት የሚቻለው ህዝብን የልማቱ ባለቤት ማድረግ ሲቻል ነው     በከተማ ልማትና ኮንስትራክሽን ሚኒስቴር የከተሞች መልካም ...

በከተሞች ደረጃቸውን የጠበቁ ግንባታዎች እንዲኖሩ ለማድረግ የሚከናወኑ ግንባታዎችን በህንጻ አዋጁና ማስፈፀሚያ ህግጋቶች...

     በከተሞች ደረጃቸውን የጠበቁ ግንባታዎች እንዲኖሩ ለማድረግ የሚከናወኑ ግንባታዎችን በህንጻ አዋጁና ማስፈፀሚያ ህግጋቶች መሰረት መከናወናቸውን ማረጋገጥ ይገባል ...

Showing 1 - 3 of 181 results.
Items per Page
Page of 61